Polyphos P1

Công dụng:  Polyphos P1

  • Tạo giòn dẻo, dai giữ nước, tạo nhũ cho sản phẩm
  • Ổn định PH, hạn chế sự phát triển của vi sinh vật.
  • Liên kết cấu trúc, giúp tăng trọng cho sản phẩm từ: 6 – 10%

Hàm lượng sử dụng:  2 – 4 gr /kg sản phẩm

Công dụng:  Polyphos P1

  • Tạo giòn dẻo, dai giữ nước, tạo nhũ cho sản phẩm
  • Ổn định PH, hạn chế sự phát triển của vi sinh vật.
  • Liên kết cấu trúc, giúp tăng trọng cho sản phẩm từ: 6 – 10%

Hàm lượng sử dụng:  2 – 4 gr /kg sản phẩm

Cách sử dụng: 

  • Hàm lượng Polyphos P1vào giai đoạn đầu của quá trình xay, trong cối đã có thịt.Cho Polyphos P1 vào giai đoạn đầu của quá trình xay, trong cối đã có thịt.
  • Để phát huy tối đa tính năng của Polyphos P1thì nhiệt độ mộc sau khi xay phải bảo đảm <=120 C